/คุรุสภาประกาศแนวทาง ช่วยพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
คุรุสภาประกาศแนวทาง ช่วยพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

คุรุสภาประกาศแนวทาง ช่วยพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

คุรุสภาประกาศแบบแผนการสนับสนุน อนุเคราะห์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครู พร้อมทั้งบุคลากรทางการศึกษา แบบชุมชนแห่งการศึกษาทางวิชาชีพ (PLC) ประจำปี 2561 ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ดำเนินการภารกิจในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา พูดว่า การพัฒนาผู้สอนพร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาที่เสร็จ ต่างให้จุดสำคัญกับการปรับปรุงวิชาชีพที่มุ่งให้คุณครู ผู้บริหาร นักการศึกษา พร้อมกับผู้ที่ข้องเกี่ยว ร่วมแรงร่วมใจรวมพลังกันพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องพร้อมกับซ้ำๆ ในรูปแบบ “ชุมชนแห่งการหาความรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)”

ด้วยเหตุนั้น ในปี 2561 คุรุสภา ในฐานะองค์กรวิชาชีพ ได้ทราบพร้อมกับเห็นความสำคัญของการปรับปรุงวิชาชีพครูที่มีศักยภาพ โดยมุ่งพัฒนาอาจารย์พร้อมกับบุคลากรทางการหาความรู้ให้มีการปรับปรุงตนเองกับวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

เป็นการปรับปรุงที่มุ่งเน้นให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันทำความเข้าใจพร้อมทั้งสามารถจัดการศึกษาเล่าเรียนเพื่อนักศึกษา พร้อมกับการบริหารที่เน้นสถานศึกษา อิงพื้นที่การทำบนฐานงานจริง จึงได้กำหนดแบบแผนการสนับสนุน อนุเคราะห์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูพร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา แบบชุมชนแห่งการเล่าเรียนทางวิชาชีพ (PLC) ประจำปี 2561 โดยการแบ่งสรรเงินอุดหนุนกิจกรรมปรับปรุงวิชาชีพให้แก่เครือข่ายฯ กิจกรรมในการพัฒนาวิชาชีพ อาจจัดกิจกรรมลักษณใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1) กิจกรรมทางวิชาชีพที่กลุ่มครู ผู้บริหาร นักการศึกษา พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องหาวิธีการหรือข้อกติการ่วมกัน

ซึ่งมีความมุ่งหมายมุ่งพัฒนา พัฒนาตนเองและปรับปรุงวิชาชีพทางการศึกษา พร้อมด้วย 2) กิจกรรมที่ร่วมกันศึกษารูปแบบประสิทธิผลของสมาชิกหรือของมืออาชีพ (Best Practices) นำมาเป็นองค์ความรู้ในการพัฒนาต่อยอดในต้นแบบการการศึกษาค้นคว้าในชั้นเรียนหรือการนำงานนวัตกรรมโรงเรียนที่ผ่านการคัด