/ศธ.จัดการปฏิรูปการศึกษาคนพิการ
ศธ.จัดการปฏิรูปการศึกษาคนพิการ

ศธ.จัดการปฏิรูปการศึกษาคนพิการ

ศธ.จัดการปฏิรูปการศึกษาคนพิการ ครั้นเมื่อวันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) บอกภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการเล่าเรียนสำหรับคนพิการ ที่มีนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการจัดการเรียนสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 ซึ่งสาระสำคัญของแผนดังกล่าวข้างต้น จะสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 โดยกำหนดความคิดเห็นว่า คนพิการศึกษาเล่าเรียนตลอดชีวิตอย่างมีความสนุกสนาน มีมาตรฐานชีวิตที่เยี่ยมยอด ด้วยวิถีพอเพียง

โดยที่มียุทธศาสตร์ หลักๆ อยู่ 8 ยุทธศาสตร์ คือ การเพิ่มเติมโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาพร้อมกับการศึกษาเล่าเรียนอย่างต่อเนื่อง ยกฐานะคุณภาพพร้อมทั้งหลักเกณฑ์การเล่าเรียนพิเศษ ทุกระดับ ทุกระบบ ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี สารสนเทศพร้อมด้วยการสื่อสารรองการจัดการศึกษาระบบดิจิทัล ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพร้อมกับขยายนวัตกรรมพร้อมด้วยองค์ความรู้ที่มุ่งยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เร่งผลิตพร้อมด้วยพัฒนากับจัดระบบดำเนินงานงานบุคคลของข้าราชการครูคณาจารย์พร้อมกับบุคลากรทางการศึกษาตามาตรฐานวิชาชีพ ปรับปรุงศักยภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ปรับปรุงระบบงบประมาณ พร้อมด้วยทรัพยากรทางการศึกษาสำหรับคนพิการ

พร้อมทั้งขยายระบบดำเนินงานจัดการแบบองค์รวมเชิงบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน นายชัยพฤกษ์ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า จะต้องทำแผนปฏิบัติให้สอดรับกับแผนจัดการศึกษาดังกล่าวด้วย ขณะเดียวกันที่ประชุมยังพูดถึงการจัดการศึกษาพิเศษในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเป็น การเรียนสำหรับคนพิการ การเล่าเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ พร้อมทั้งการศึกษาเล่าเรียนสำหรับผู้ด้อยโอกาส ซึ่งสามกลุ่มนี้ ต่อไปจะต้องมีการใช้คำนิยามที่ชัดเจน ซึ่งมีผู้เสนอว่า ต่อไปอาจจะต้องใช้คำว่า การเรียนสำหรับผู้ที่มีความหมายมั่นจำเป็นพิเศษ ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นว่า ในช่วงเวลานี้ อยู่ในระหว่างการแก้ไขการเรียนรู้

ฉะนั้น คงต้องถือโอกาส แปรผันการจัดการศึกษาสำหรับ สามกลุ่มนี้ โดยประสงค์เจาะเป็นพิเศษ สำหรับกลุ่มคนพิการ พร้อมกับกลุ่มผู้ที่มีประสิทธิภาพพิเศษ ส่วนกลุ่มด้อยโอกาส ให้แยกเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง โดยมีความเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนสำหรับผู้มีความหวังจำเป็นพิเศษ โดยมีเลขาธิการสกศ. เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒด้านการเรียนพิเศษ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในหลาย ๆ ด้าน ร่วมเป็นผู้ชี้ขาด “การดูแลงานของคณะกรรมการฯชุดนี้ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายคนพิการ พร้อมกับคนที่มีความชำนาญพิเศษ ตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิต โดยให้ตริตรองในเรื่องโครงสร้างการดำเนินการจัดการคนกลุ่มนี้ด้วยว่า ต่อไปควรจะมีหน่วยงานขึ้นมาหรือเปล่า หน่วยงานนี้จะปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติการ หรือหน่วยสนับสนุน หรือหน่วยดูแลกำหนด พร้อมทั้งควรจะเป็นหน่วยงานในกับกับ หรือน่าจะเป็นหน่วยงานอิสระ โดยคณะกรรมการฯชุดนี้จะต้องคิดงานเป็น 2 ระยะ โดย 2 เดือนแรกจะต้องได้ข้อสรุปเพื่อที่จะนำเสนอคณะกรรมการอิสระสำหรับการปรับปรุงการศึกษา (กอปศ.) พิจารณา กับระยะที่ 2 คือ จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตริตรองต่อไป” นายชัยพฤกษ์พูด