/สกศ.ลุยประเมินผลการจัดการศึกษารายจังหวัด
สกศ.ลุยประเมินผลการจัดการศึกษารายจังหวัด

สกศ.ลุยประเมินผลการจัดการศึกษารายจังหวัด

สกศ.ลุยวัดผลการดำเนินการศึกษารายจังหวัด เริ่มแรกใช้ 11 ตัวบ่งชี้ 2ด้าน จากทั้งหมด 53 บ่งชี้ 5 ด้าน กุมภาพันธ์นี้ เข้าใจผลการจัดอันดับคุณภาพการศึกษาเล่าเรียนจังหวัดรอบแรก วันนี้ (8 ม.ค.) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการเล่าเรียน กล่าวว่า ตามที่แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ได้ชี้เฉพาะความมุ่งหมายการปรับปรุงการศึกษาในระยะ 20 ปี ไว้ 5 ด้าน 53 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ด้านการเข้าถึงโอกาสทางการเรียน, ความเสมอภาคการเรียน, คุณภาพการศึกษาเล่าเรียน,ศักยภาพ พร้อมกับการตอบโจทย์บริบทที่สับเปลี่ยนนั้น สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จะติดตามพร้อมกับนับการบริหารศึกษารายจังหวัด

โดยที่ร่วมกับที่ทำงานต่างๆ เช่นว่า ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมกับการติดต่อสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการปรับปรุงเศรษฐกิจพร้อมทั้งสังคมแห่งชาติ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นต้น เพื่อที่จะรับรู้ถึงความเจริญพร้อมกับปฏิรูปด้านการศึกษาไทยรายจังหวัด ในแต่ละตัวชี้วัด สำหรับนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษาของชาติ พร้อมกับเตรียมพร้อมนำการเล่าเรียนของไทยสู่ยุค 4.0 เลขาธิการ สกศ.กล่าวต่อไปว่า ถึงอย่างไรปัจจุบันนี้ข้อมูลที่นำมาศึกษาพินิจยังมีข้อจำกัดอยู่บ้าง เพราะว่าความมากมายของแหล่งข้อมูล แนวทางพร้อมด้วยแนวทางในการจัดเก็บ

เพราะเช่นนั้นเพื่อที่จะให้ข้อมูลที่มีความถูกพร้อมกับกระจ่างมาก ช่วงแรก สกศ.จะดำเนินกิจการนับพร้อมกับติดตามบ่งชี้ ระหว่างปี 2558 และ 2559 ของทุกสังกัด ปริมาณ 2 ด้าน รวม 11 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1.ด้านการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 4 ตัวชี้วัด เช่น จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป, อัตราการเข้าเรียนระดับประถมศึกษา, อัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมทั้ง อัตราการเข้าเรียกระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมกับอาชีวศึกษา และ 2. ด้านมาตรฐานการศึกษา 7 ตัวชี้วัด เป็นต้นว่า คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการเรียนระดับชาติ หรือ โอเน็ต ของนักเรียน ชั้น ป.6 ชั้น ม.ต้น พร้อมด้วย ม.ปลาย , ร้อยละของเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปีมีความก้าวหน้าสมวัย ร้อยละการอ่านของคนไทยอายุเริ่มที่ 6 ปีขึ้นไป ค่าเฉลี่ยระดับความคิดหรือไอคิว ของเด็กนักเรียนชั้น ป.1 พร้อมทั้ง ร้อยละของโรงเรียนที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ประกันมาตรฐานการเล่าเรียน

ดังนี้ คาดไว้ว่าจะรายงานผลข้อมูลหนแรกได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 “รายงานผลการพินิจ จะบอกว่า แต่ละจังหวัดมีมาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับใด มีสาระสำคัญในด้านใดขณะเปรียบกับจังหวัดอื่นๆ กับมีจุดด้อยที่ต้องปรับปรุงปฏิรูปในด้านใด เพื่อที่จะทุกจังหวัดจะได้นำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลสำคัญในการบูรณาการด้านการเล่าเรียนของทุกสังกัดที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่มุ่งปฏิรูปประเทศโดยยึดพื้นที่จังหวัดเป็นฐาน” เลขาธิการ สกศ.พูด