/แผนการศึกษาใหม่ พิจารณาเพิ่มปีการศึกษาเป็น 12.5 ปี
แผนการศึกษาใหม่ พิจารณาเพิ่มปีการศึกษาเป็น 12.5 ปี

แผนการศึกษาใหม่ พิจารณาเพิ่มปีการศึกษาเป็น 12.5 ปี

แผนการศึกษาใหม่ พิจารณาเพิ่มปีการศึกษาเป็น 12.5 ปี หรือราวระดับชั้นม. 6จากปัจจุบันนี้อยู่ที่ 9.52ปี หรือประมาณระดับชั้น ม.3 “ชัยพฤกษ์” เปิดเผยข้อมูลระหว่างปีการศึกษา 58-60 ปีการศึกษาเฉลี่ย ของประชากรไทย มีแนวโน้มสูงขึ้น กทม. เป็นอันดับ1การศึกษาค่าเฉลี่ยสูง ในระหว่างที่ แม่ฮ่องสอน ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดในประเทศ นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (เลขาฯ สกศ.) กล่าวถึง ตามที่แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 -2579 ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาในระยะ 20 ปี ไว้ 5 ด้าน 53 ตัวชี้วัด ซึ่ง สกศ.ได้ ปฏิบัติหน้าที่ติดตามกับวัดผลการจัดการศึกษารายจังหวัดระยะแรก

โดยประมวลผลระหว่าง ปี 2558 กับ 2559 จำนวน 2 ด้าน รวม 11 ตัวชี้วัด ในโรงเรียนทุกสังกัด สำหรับรู้ถึงพัฒนาการศึกษาไทยรายจังหวัด พร้อมด้วยทีมนักวิชาการ สกศ. ได้ค้นพบข้อมูลที่น่าศึกษา คือ ระหว่างปีการศึกษา 2558 – 2560 ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย เพราะเป็นดัชนีชี้วัดตัวหนึ่งในด้านการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา ได้เห็น มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยปีการศึกษาเฉลี่ยระดับประเทศในกลุ่มอายุ 15 – 59 ปี ปีการศึกษา 2560 เท่ากับ 9.52 ปี หรือ เทียบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ชั้น ม.3 ปี 2559 เท่ากับ 9.40 ปี กับ ปี 2558 เท่ากับ 9.33 ปี โดยจังหวัดที่มีปีการศึกษาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ กรุงเทพมหานคร เท่ากับ 11.57 ปี ขณะ แม่ฮ่องสอน ปีการศึกษาเฉลี่ยต่ำที่สุดในประเทศ เท่ากับ 6.58 ปี เทียบได้กับระดับประถมศึกษา

เช่นนี้ ในการหารือติดตามความก้าวหน้าการจัดการยกอันดับศักยภาพในการชิงดีชิงเด่นของประเทศ ซึ่งมีนพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธาน ขณะเร็วๆ นี้ รมช.ศธ. ได้มอบหมายงานให้หน่วยงานในสังกัด ศธ.เพิ่มเรื่องจำนวนปีที่คนไทยได้รับการศึกษาเฉลี่ยเป็นอีกจุดมุ่งหมายหนึ่งในการตาม ซึ่งในความตั้งใจของแผนการศึกษาแห่งชาติ คือ สนับสนุนให้มีจำนวน ปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 12.5 ปี ในปี 2579 “ขณะเทียบกับความแตกต่างปีการศึกษาเฉลี่ย 3 ปี ระหว่างปี 2558 – 2560 เห็นว่า ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยปี 2560 มีทั้งสิ้น 60 จังหวัดที่มีปีการศึกษาเฉลี่ยสูงขึ้น พร้อมกับมีเพียง 16 จังหวัดที่มีปีการศึกษาเฉลี่ยลดลง เป็นต้นว่า กาญจนบุรี ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช น่าน ปทุมธานี ภูเก็ต แม่ฮ่องสอน ราชบุรี ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี กับอุดรธานี ในระหว่างที่ สมุทปราการ เป็นจังหวัดเดียว ที่มีปีการศึกษาเฉลี่ยเท่าเดิมคือ 10.49 ปี ”เลขาฯ สกศ. พูด