/กมว. ย้ำเตรียมปรับมาตรฐานครูใหม่
มาตรฐานครูใหม่

กมว. ย้ำเตรียมปรับมาตรฐานครูใหม่

พูดย้ำปรับเปลี่ยนให้ไฮเทครับแนวนโยบายผลิตครู 4 ปี ยืนกรานไม่กระทบหลักสูตร 5 ปี รศ.ดร.เอกชัย กี่สุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) บอกว่า ตามที่คณะกรรมการคุรุสภาได้มีความเห็นปรับแก้ไขรายละเอียดมาตรฐานวิชาชีพครู ตาม พ.ร.บ.สภาครูพร้อมทั้งบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2556 ในส่วนของมาตรฐานความรู้ความเข้าใจ พร้อมกับความชำนาญวิชาชีพ หมวด ก มาตรฐานความรู้ความเข้าใจ 11 เรื่อง ให้เหลือ 4 หลักเกณฑ์ ประกอบด้วย ค่านิยมพร้อมกับคุณลักษณะความเป็นครู ความรู้ความเข้าใจพร้อมด้วยศาสตร์การสอน การปฏิบัติหน้าที่ในหน้าที่อาจารย์พร้อมทั้งความ สัมพันธ์กับผู้ปกครองพร้อมกับชุมชนนั้น

การปรับปฏิรูปดังที่กล่าวมาแล้วเพื่อให้เป็นไปตามที่รัฐบาลเคี่ยวเข็ญให้เกิดหลักสูตรการผลิตคุณครู 4 ปี รวมทั้งให้เป็นไปตามเวลา โดยเหตุนั้น วิธีการภายหลังจากนี้จะระดมปฏิบัติการปรับแก้ไขในประกาศคุรุสภา เรื่องการรับรองปริญญาพร้อมด้วยประกาศ นียบัตรทางการศึกษาสำหรับการประกอบวิชาชีพ คาดไว้ว่าจะจัดทำข้อกำหนดมาตรฐานวิชาชีพเสร็จสิ้นภายในเดือน ธันวาคมนี้ ประธาน กมว. บอกต่อไปว่า มาตรฐานวิชาชีพ ดังกล่าวข้างต้นเป็นเหมือนแผนที่ให้สถาบันผลิตครูนำไปใช้ในการเตรียมการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรการผลิตครู 4 ปี กับ 5 ปี ทั้งใช้นึกตรองร่วมกับมาตรฐานกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) ของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ถึงแม้ว่ากฏเกณฑ์วิชาชีพเดิมจะเขียนไว้หมด แต่บางข้อไม่ทันยุคสมัย เราไม่ได้ปรับอะไรมาก เพียงแต่มาจัดกลุ่มความเป็นอาจารย์ให้ชัดเจนพร้อมด้วยเป็นสากลเพิ่มมากขึ้น

ระยะนี้นโยบายรัฐบาลกำลังส่งเสริมให้เกิดการกำเนิดครูหลักสูตร 4 ปี อีกทั้งใน พ.ร.บ.สภาครูพร้อมทั้งบุคลากรทางการศึกษา 2556 ก็ไม่ได้ชี้ว่าให้เรียนครูหลักสูตร 5 ปี แต่บ่งชี้ว่าจะต้องมีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาและปฏิบัติหน้าที่สั่งสอน 1 ปี เพราะฉะนั้น สถาบันใดยังผลิตหลักสูตรครู 5 ปีอยู่ก็ทำได้ แต่ทั้งหลักสูตร 4 ปี หรือ 5 ปี จะต้องยึดกฏเกณฑ์วิชาชีพครูใหม่นี้ด้วย รศ.ดร.เอกชัยพูดอีกว่า เท่าที่รับรู้ปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัย 17 แห่ง พร้อมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ได้เดินหน้าหลักสูตรครู 4 ปีใกล้เสร็จแล้ว พร้อมกับคิดว่าจะเริ่มรับนักเรียนได้ในปีการศึกษา 2562

ทั้งนี้ทั้งนั้นรับรองว่าการปรับหลักสูตรการผลิตครูหลักสูตร 4 ปีมิได้ส่งผลกระทบกระเทือนต่อเด็กที่เรียนหลักสูตรครู 5 ปี เนื่องจากเมื่อเด็กทั้งสองกลุ่มจบการศึกษา จะได้รับค่าจ้างที่แตกต่างกันแน่ชัด พร้อมกับโดยส่วนตัวมองว่าผู้ที่เรียนหลักสูตรครู 5 ปี วันข้างหน้ามหาวิทยาลัยอาจจะรับมือทำหลักสูตรให้เรียนอีก 1 ปี แล้วได้รับวุฒิปริญญาโทก็ได้ เช่นว่า เด็กจะร่ำเรียนเป็นผู้สอนวิทยาศาสตร์ก็ให้เรียนต่อการอบรมวิทยาศาสตร์เชิงลึก พอให้ได้วุฒิปริญญาโทไปเลย